روزمه مریم کرمی

مریم کرمی

درمانگر

درباره درمانگر:

من مریم کرمی هستم دانش آموخته ارشد روان شناسی تربیتی از دانشگاه الزهرا

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

_karami.maryam_@

شماره تماس

09196814330

تلگرام

مکان زندگی

تهران

ماموریت و بیوگرافی

رواندرمانگر با رویکرد روانپویشی فشرده و کوتاه مدت ( ISTDP) تحت نظارت درمانگران و مدرسان انستیتو بینش نو. تا کنون بیش از دویست ساعت آموزش در حوزه رواندرمانگری پویشی و همچنین آزمون ارزیابی روانشناختی (swap) گذرنداه م و در حال حاضر به عنوان درمانگر و ارزیاب تحت نظارت سوپروایزرهای موسسه بینش نو مشغول فعالیت هستم